Algemene Voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden van Van Montfoort Interieur Stoffering, statutair gevestigd te Bunnik 05-11-2005

Definities
Artikel 1.
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Van Montfoort Interieur Stoffering. statutair gevestigd te Bunnik, nader te noemen VMIS.
2. VMIS voorwaarden: onderhavige voorwaarden.
3. Wederpartij: iedere (natuurlijke- of rechts) persoon, bijvoorbeeld koper, verkoper, opdrachtgever, aanbesteder, onderaannemer, zowel zakelijk als consument, die een overeenkomst aan gaat of aan wil gaan met VMIS of wie VMIS een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht.
4. Zakelijke wederpartij: de wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
5. Consument: de wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Algemeen
Artikel 2
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van koop en verkoop van zaken van VMIS, de uitvoering en levering daaronder begrepen. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten, waarbij VMIS als dienstverlener/adviseur optreedt, alsmede op aannemingsovereenkomsten voor zover VMIS als aannemer optreedt en de wederpartij als aanbesteder.
2. Afwijkende voorwaarden verbinden VMIS slechts als deze uitdrukkelijk schriftelijk en incidenteel door de directie van VMIS worden overeengekomen.
3. In geval van strijd tussen deze voorwaarden en overeenkomstige voorwaarden, waaronder begrepen inkoopvoorwaarden en algemene voorwaarden van wederpartij, zullen bij uitsluiting de VMIS voorwaarden van kracht zijn, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk door de directie van VMIS is bevestigd.
Aanbieding
Artikel 3
1. De aanbiedingen, in welke vorm dan ook gedaan zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk. Gegevens uit drukwerk zijn aan wijzigingen onderhevig, zonder dat VMIS gehouden zal zijn hiervan bericht te geven.
2. De door VMIS opgegeven prijzen zijn inclusief vracht- en eventuele leveringskosten en exclusief B.T.W., tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
3. De aanbieding is gebaseerd op de door wederpartij verstrekte informatie, gegevens, tekeningen en dergelijke, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
4. Alle in de aanbieding vermelde tijdsbepalingen zijn slechts ten behoeve van VMIS gemaakt en zijn voor wederpartij te beschouwen als fatale termijnen. Een aanbieding is steeds voor aanvaarding herroepbaar, zelfs als deze een tijdsbepaling bevat. Alle door VMIS gegeven termijnen zijn slechts te beschouwen als streefdata en worden opgeschort door overmacht van de zijde van VMIS, verwezen wordt naar Artikel 11 van deze voorwaarden.
5. Tenzij uitdrukkelijk vermeld omvat de aanbieding niet het opruimen van de ruimte, de verhuizing van meubilair, het afdekken van vloeren en de reparaties aan vloeren en wanden die voor uitvoering van de aangeboden werkzaamheden noodzakelijk of wenselijk zijn en eerst gedurende de uitvoering van de overeenkomst zichtbaar worden. Indien de wederpartij wenst dat voornoemde additionele werkzaamheden worden uitgevoerd dan zal hiervoor in de offerte een uurloon worden opgegeven.
6. Indien in de aanbieding het verwijderen van de vloerbedekking wordt aangeboden, dan is afvoer daarvan in de prijs inbegrepen. De afvoer van alle overige afvalstoffen, in het bijzonder asbesthoudende stoffen en stoffen die milieuschade of enig gezondheidsrisico kunnen opleveren, is nimmer in de aanbieding begrepen.
7. De aanbieding is gebaseerd op de verklaring van de wederpartij, dat ondervloeren blijvend droog, vormvast en bezemschoon ter beschikking van VMIS worden gesteld. Indien deze verklaring bij start niet blijkt te kloppen, dan zal VMIS hier extra kosten voor in rekening brengen.
Prijzen
Artikel 4.

1. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op basis van valutakoersen en de kosten van materialen, vervoer, lonen, belastingen en heffingen, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst.
2. Alle aanbiedingen, prijsopgaven e.d. voor zover luidende in vreemde valuta, dienen te worden voldaan op basis van de op het moment van aanbieding/opdracht geldende valutakoers ten opzichte van de Nederlandse markt.
3. VMIS is na het tot stand komen der overeenkomst gerechtigd, ook na de orderbevestiging of voor zover deze ten aanzien van de prijs naar de aanbieding verwijst na de aanbieding, indien de (op)levering enige verhoging van prijs bepalende factoren als in het eerste lid van dit artikel genoemde optreed, ook al geschiedt dat als gevolg van bij het afsluiten van de overeenkomst voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden, de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Als de bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten der overeenkomst wordt verhoogd is de wederpartij, indien deze een consument is, bevoegd de overeenkomst te ontbinden. VMIS zal deze prijsverhoging zo spoedig mogelijk gespecificeerd ter kennisgeving van wederpartij brengen. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijk met die van de hoofdsom respectievelijk de laatste termijn daarvan.
4. Het in lid 3 bepaalde geldt evenzeer indien de daar genoemde prijswijzigingen optreden bij toeleveranciers, waaronder deze zijn prijs ten opzichte van VMIS aanpast.

Totstandkoming en inhoud der overeenkomst
Artikel 5.
1. Een overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging door de directie van VMIS en/of de daartoe volgens het handelsregister bevoegde procuratiehouders. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldend indien vooraf en schriftelijk tussen VMIS en de wederpartij zijn overeengekomen.
2. Als datum van de totstandkoming der overeenkomst zal gelden de dag van verzending der bevestiging door VMIS. Een door VMIS verzonden vrachtbrief of factuur wordt tevens beschouwd als een bevestiging van de koopovereenkomst, die de op de vrachtbrief of op de factuur vermelde goederen of diensten omvat.
3. Afspraken met of mededelingen van personeelsleden van VMIS die niet bevoegd zijn overeenkomsten namens hun werkgever met derden aan te gaan, binden VMIS niet, voor zover deze niet schriftelijk door haar bevestigd zijn. Als niet bevoegde personeelsleden zijn in dit verband alle medewerkers en werknemers en ingehuurde ZZP’ers te beschouwen, die volgens het handelsregister geen procuratie hebben.
4. De wederpartij is aan zijn opdracht c.q. overeenkomst gebonden. De wederpartij kan bij wijziging van en/of annulering van de opdracht door VMIS verplicht worden de voor VMIS ontstane schade -reeds gemaakte kosten, winstderving, renteverlies en dergelijke- te vergoeden, ongeacht de reden voor de wijziging en/of annulering van de opdracht.
5. Indien een opdracht afhankelijk wordt gesteld van een te verkrijgen financiering en deze financiering niet verkregen zou kunnen worden, dan is VMIS eveneens tot vergoeding van winstderving gerechtigd indien zal blijken, dat de wederpartij binnen 12 maanden na het voor het verkrijgen van de financiering gestelde termijn de opdracht aan derde zou verstrekken.
6. De bedoelde winstderving wordt geacht tenminste 20 % van de koop- respectievelijk de aanneemsom te bedragen. VMIS behoudt het recht een hoger schadebedrag te bewijzen en te vorderen.
Leveringstermijn
Artikel 6.
1. Een overeengekomen leveringstermijn van VMIS geldt slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen. VMIS is niet aansprakelijk voor afwijking van opgegeven leveringstermijnen, door te late levering door haar leverancier, transportschade, diefstal of welke oorzaak ook en de wederpartij c.q. koper is mitsdien ook bij afwijking van de leveringstermijn verplicht het gekochte te accepteren. Overschrijding van de leveringstermijn geeft wederpartij nimmer recht op schadevergoeding, ontbinding of omzetting van de overeenkomst of niet nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
2. Een eventuele overschrijding van de leveringstermijn uitdrukkelijk gestelde contactuele boete is niet verschuldigd indien de overschrijding het gevolg is van overmacht.
3. Een leveringstermijn gaat onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, eerst in, nadat de gespecificeerde opdracht schriftelijk door VMIS is aanvaard, alle voor de uitvoering noodzakelijk gegevens schriftelijk in het bezit van VMIS zijn, indien gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling is bedongen, nadat deze in het bezit van VMIS is en de ruimte waarin het verkochte zal worden geplaatst, dan wel waar er werkzaamheden zullen worden uitgevoerd schoon en leeg ter beschikking van VMIS is gesteld, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Iedere overeenkomst wordt door VMIS aangegaan onder de voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt. VMIS is gerechtigd van de wederpartij te verlangen, dat deze ten genoegen van VMIS voldoende zekerheid stelt ter dekking van zijn verplichtingen jegens VMIS. VMIS is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de verlangde zekerheid is gesteld.
Risico
Artikel 7.

1. Vanaf het moment van de levering zijn de goederen voor risico van de wederpartij en komt voor haar rekening alle directe en indirecte schade, welke aan en/of door de goederen of het opgeleverde werk voor haar en/of derden mocht ontstaan.
2. Risico-overgang vindt plaats op het moment dat VMIS conform de overeenkomst zijn prestatie ter aflevering aanbiedt doch de wederpartij om welke reden dan ook niet afneemt.
Betaling
Artikel 8.
1. Betaling dient steeds zonder korting of schuldvergelijking te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. VMIS behoudt zich echter het recht voor om bepaalde kopers slechts te leveren met inachtneming van een kortere betalingstermijn. VMIS is gerechtigd, indien hij dat wenselijk acht, van wederpartij aanvullende zekerheid voor de betaling van de overeengekomen prijs te verlangen.
2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij aan VMIS vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 2 % per maand of gedeelte daarvan over het gehele factuurbedrag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering komen ten laste van de wederpartij, De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15 % van het te vorderen bedrag vermeerderd met B.T.W., met een minimum van € 500,00 (vijfhonderd euro) en worden verschuldigd op het tijdstip dat de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven.
3. Korting voor contante of vervroegde betaling wordt niet verleend, tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Buiten de hoofdsommen ter zake van diensten en leveranties, de in de voorwaarden omschreven extra kosten en rente als bedoeld in dit artikel, is VMIS gerechtigd jegens de wederpartij alle kosten te vorderen, die door tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zijn veroorzaakt.
4. In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, van schorsing van betaling, aanvraag tot surseance van betaling, faillissement of liquidatie van de wederpartij of indien oproerende of onroerende zaken van wederpartij, beslag wordt gelegd, zal VMIS het recht hebben de overeenkomst of dat gedeelte daarvan, dat op die datum nog uitgevoerd moet worden, zonder tussenkomst van de rechter en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, te ontbinden en mitsdien nog niet uitgevoerd werk niet te verrichten, respectievelijk de nog niet betaalde goederen terug te vorderen, onverminderd het recht van VMIS op schadevergoeding wegens tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en het recht van VMIS om bij verzuim de overeenkomst om te zetten tot een overeenkomst tot vervangende schadevergoeding. In de hierboven genoemde gevallen is elke vordering die VMIS ten laste van de wederpartij heeft ineens en dadelijk opeisbaar.

Klachten
Artikel 9
1. Iedere klacht ter zake van onvolledige of onjuiste levering dient direct, doch uiterlijk binnen vijf dagen na levering, duidelijk omschreven en gemotiveerd schriftelijk te worden kenbaar gemaakt aan VMIS. Klachten met betrekking tot eigenschappen van geleverde zaken kunnen, eveneens duidelijk omschreven, gemotiveerd en schriftelijk worden ingediend, echter binnen 5 dagen na ontdekking. Bij het indienen van de klacht verstrekt de wederpartij een monster van het product, met betrekking waartoe de klacht is ontstaan.
2. De verplichtingen van VMIS bij tekortkomingen ten aanzien van koopovereenkomsten is beperkt tot het vervangen of vergoeden van de door hem geleverde zaken, diensten.
3. Indien opslag volgens afspraak tussen partijen door wederpartij wordt verzorgd en daarbij ondeskundige en/of foutieve behandeling of opslag van het geleverde plaats vindt, doet dat elke verplichting tot vervangen of vergoeding door VMIS vervallen. Onder foutieve behandeling of opslag wordt onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen opslag in ruimten welke kouder dan 5°C of boven 40°C.
4. Het indienen van een klacht ontslaat de wederpartij niet van haar verplichtingen jegens VMIS, noch komt de wederpartij het recht toe deze verplichtingen op te schorten.
5. Een klacht is niet ontvankelijk, indien de wederpartij tot verwerking of levering aan derde is overgegaan, terwijl het beweerdelijk gebrek aan de wederpartij bekend was of bekend behoorde te zijn. Een gebrek wordt geacht bij de wederpartij bekend te zijn, indien het gebrek door eenvoudige controle is waar te nemen.
6. Het bewijs van het feit, dat de zaken waarover wordt geklaagd, dezelfde zijn als welke door VMIS zijn geleverd, zal door wederpartij moeten worden geleverd.
Overmacht
Artikel 10.
1. Onverminderd de hem verder toekomende rechten heeft VMIS, indien hij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of tijdig uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele door een schriftelijke verklaring te ontbinden, ter keuze van VMIS, zonder dat VMIS tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is. Een en ander laat de verplichting van de wederpartij om het reeds geleverde en reeds gemaakte kosten te betalen onverlet.
2. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid van de wil van VMIS onafhankelijk- ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien- ten gevolge waarvan de nakoming en/of tijdige uitvoering van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid door wederpartij niet meer kan worden verlangd, daaronder in elk geval begrepen oorlog, revolutie, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, onwerkbare dagen, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden waaronder stakingen en verkeerscalamiteiten, brand en/of storing in het bedrijf van VMIS of in dat van één of meer van de leveranciers of onderaannemers, vertraagde levering van tijdig bestelde materialen, grond of hulpstoffen of onderdelen, overstroming, storm, windhoos, hagel, regen, mist, vorst, sneeuwval, ijzel, verkeersstoring, onderbreking van de aanvoer van energie of drinkwater en overheidsmaatregelen.

Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang
Artikel 11.
3. De geleverde zaken blijven het eigendom van VMIS totdat de wederpartij aan al haar verplichtingen uit de betreffende overeenkomst of daarmee samenhangende verplichtingen uit de betreffende overeenkomst of daarmee samenhangende verbintenissen jegens VMIS heeft voldaan. Wederpartij mag de zaken derhalve, onder meer, niet verkopen, verpanden of leveren.
4. VMIS is onherroepelijk door de wederpartij gemachtigd om in geval van niet nakoming of gebrekkige nakoming zonder enige ingebrekestelling de door VMIS geleverde respectievelijk aangevoerde zaken tot zich te nemen.
Intellectuele rechten
Artikel 12.
1. Indien de wederpartij van VMIS goederen, zoals tekeningen, modellen en dergelijke ontvangt ten behoeve van diens werkzaamheden is de wederpartij volledig aansprakelijk voor het juist behandelen, bewaren en opslaan daarvan. Zodra het voor de wederpartij niet meer noodzakelijk is om bedoelde goederen onder zich te houden zullen deze aan VMIS worden geretourneerd.
2. VMIS behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht en alle andere intellectuele rechten voor, ter zake van door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, modellen, ontwerpen e.d. Overdracht van aan VMIS toebehorende intellectuele rechten kan slechts geschieden middels een daartoe expliciet strekkende akte.
3. Vermelde werken zullen zonder schriftelijke toestemming van VMIS noch gekopieerd, noch aan derden ter hand mogen worden gesteld, ter inzage mogen worden gegeven of bekend gemaakt mogen worden. Alle bescheiden dienen op eerste aanmaning aan VMIS worden geleverd.
4. Bij niet nakoming van het in dit artikel bepaalde, zal de nalatige boete van € 25.000,00 ( vijfentwintigduizend euro ) per overtreding verbeuren, opeisbaar zonder dat ingebrekestelling vereist is.
5. De wederpartij verklaart dat de geleverde zaken geen inbreuk maken op welke vorm van intellectuele eigendom van derden dan ook en vrijwaart VMIS voor alle aanspraken en schaden ter zake.

Aansprakelijkheid
Artikel 13.
1. Indien VMIS nalatig mocht zijn, zullen slechts die schaden door hem dienen te worden vergoed welke zijn te beschouwen als een onmiddellijk en dadelijk gevolg van de niet nakoming of gebrekkige nakoming en zal daaronder nimmer begrepen zijn schade toegebracht aan roerende of onroerende zaken van de wederpartij, noch schade welke is ontstaan door te laat gaan gebruiken van het betreffende bouwwerk.
2. VMIS is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijke of onmiddellijke geleden schade ontstaan door gebreken aan de door haar uitgevoerde werken.
3. De wederpartij verbindt zich VMIS te vrijwaren voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens VMIS uit welke hoofde dan ook en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.
4. VMIS is voorts niet aansprakelijk voor de schade voortvloeiende uit voor hem onvoorziene omstandigheden of enig van buiten komend onheil.
5. VMIS is niet aansprakelijk voor de schade voortvloeiend uit eigen gebrek van een door hem geleverde zaak.
6. VMIS is niet aansprakelijk voor de schade voortvloeiend uit een door opdrachtgever niet correct opgenomen werk.
7. In geval van verkoop van gerede producten -zaken welke door VMIS zijn ingekocht en op het werk worden geleverd -, geldt ten aanzien van zijn aansprakelijkheid, dat de zaken worden verkocht in de toestand waarin zij zich bevinden. VMIS aanvaardt te dien aanzien geen enkele aansprakelijkheid, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
8. VMIS is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interesse die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van schending van octrooi, licentie of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de wederpartij verstrekte gegevens.
9. In geval VMIS diensten verleent, zoals het geven van adviezen, geldt dat daardoor geen aansprakelijkheid jegens de wederpartij en/of derden door VMIS wordt aanvaard. De wederpartij vrijwaart VMIS voor alle aanspraken, welke derden in verband met hiervoor genoemde adviezen tegen VMIS mochten instellen.
10. In geval VMIS diensten verleent, zoals het geven van adviezen en deze worden door opdrachtgever genegeerd, geldt dat daardoor geen aansprakelijkheid jegens de wederpartij en/of derden door VMIS wordt aanvaard.
11. Ook voor het niet geven van adviezen in gevallen waarin wederpartij meent dat wel geadviseerd had moeten worden kan VMIS op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden.
12. VMIS is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Oplevering
Artikel 14.
1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
– Wanneer VMIS, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling aan de wederpartij kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en de wederpartij het werk heeft goedgekeurd.
– Na verloop van acht dagen nadat VMIS schriftelijk aan de wederpartij heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en de wederpartij heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen.
– Bij ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
2. Kleine gebreken welke gevoeglijk in de hierna in lid 4 bedoelde termijn kunnen worden hersteld zullen geen reden tot onthouding van de goedkeuring mogen zijn.
3. Bij onthouding van een goedkeuring van het werk is de wederpartij verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan VMIS onder opgave van reden hiervan.
4. VMIS is gehouden de in lid 2 bedoelde kleine gebreken, alsmede de alsnog aan het werk aan de dag getreden gebreken die binnen 30 dagen na oplevering schriftelijk te zijner kennis zijn gebracht, zo spoedig mogelijk te herstellen.
5. VMIS is niet aansprakelijk voor schade ontstaan na (mondelinge of schriftelijke) oplevering.
6. Na de in vorig lid genoemde termijn is VMIS niet meer aansprakelijk voor de tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het uitgevoerd werk een verborgen gebrek bevat en VMIS daarvan binnen zes weken na ontdekking mededeling is gedaan.
7. De rechtsvordering uit hoofde van het feit dat de gekochte zaak niet de eigenschappen bezit die de wederpartij op grond van de (koop, aanneming, e.d.) overeenkomst, mocht verwachten is niet meer ontvankelijk indien zij na verloop van drie jaren na het tijdstip van oplevering word ingesteld.
Meer- en minder kosten
Artikel 15.
1. In de overeenkomst is de bevoegdheid begrepen om verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen. Het meerwerk dient schriftelijk en vooraf tussen partijen te worden overeengekomen.
2. De verrekening van meer- en/of minderwerk vindt plaats zo spoedig mogelijk nadat dit bekend is en uiterlijk bij oplevering. VMIS kan direct na het bekend worden van de hoogte van het verschuldigde bedrag aan meerwerk de wederpartij een factuur zenden. Het bepaalde in artikel 8 is overeenkomstig van toepassing.
3. Wanneer na het aangaan van de overeenkomst in overleg met de wederpartij de installatie of montage van het geleverde groter of kleiner van omvang is dan oorspronkelijk overeengekomen, is VMIS gerechtigd de reële daardoor ontstane meerprijs aan de wederpartij te berekenen of de werkelijk daarvoor bespaarde kosten in mindering te brengen op het verschuldigde bedrag, zodat VMIS niet gehouden is het oorspronkelijke bedrag te verminderen met het bedrag, dat in evenredigheid staat tot de vergroting of verkleining van het oorspronkelijke object.
4. Alle wijzigingen in het werk, hetzij door een bijzondere opdracht van de wederpartij, hetzij noodzakelijk gebleken voorzieningen om onvoorziene moeilijkheden te voorkomen of gerezen problemen op te lossen wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, dienen als meerwerk beschouwd te worden en voor zover daaruit minderkosten ontstaan, als minderwerk in de zin van dit artikel verwezen wordt naar lid 1 van dit artikel.
5. Een opdracht tot meerwerk door het adviesbureau en/of een gemachtigde die de totstandkoming en verdere uitvoering der overeenkomst door de wederpartij is aangezocht haar zaken te behartigen, wordt aangemerkt als een opdracht zijdens de wederpartij.

Verplichtingen van de opdrachtgever
Artikel 16.
1. De wederpartij zorgt na voorafgaand overleg met VMIS ervoor dat VMIS tijdig over het hem benodigde kan beschikken, zoals onder andere:
– Over de van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen ( zoals het bestek, vergunningen, ontheffingen en beschikkingen ) een en ander op aanwijzing van VMIS.
– Over het gebouw, terrein of water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd.
– Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/ of afvoer van bouwstoffen, materialen, afvalstoffen en werktuigen.
– Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere, voor het werk benodigde energie.
– Over kosteloos en voldoende licht
– Over kosteloos warmtebronnen.
– Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen, en leidingen.
2. De benodigde elektriciteit, gas, en water, evenals de kosten van het afvoeren van afvalstoffen zijn voor rekening van wederpartij.
3. De wederpartij dient er voor te zorgen, dat de door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van VMIS behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering aan het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
4. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor VMIS voortvloeiende schade en kosten door de wederpartij te worden vergoed.
5. De wederpartij stelt kosteloos bouwvoorzieningen, zoals goederen-, personen-, en bouwliften, hijskranen, steigervoorzieningen alsmede een afgesloten ruimte, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn, te beschikking van VMIS.
6. Het personeel van VMIS heeft toegang tot de op of bij het werk aanwezige toiletlokalen en schaftgelegenheid.
7. De wederpartij zorgt voor de orde en veiligheid op het werk en is aansprakelijk voor tekortkomingen met betrekking tot het op het werk aanwezige materiaal.
8. De wederpartij dient er voor zorg te dragen dat uitvoering van de werkzaamheden behoudens andersluidende afspraak, kan plaatsvinden op normale werkuren ( maandag t/m vrijdag tussen 7.30 uur en 16.30 uur).

Stoffen en materialen
Artikel 17.
1. Alle te verwerken stoffen en materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde CEN Norm.
2. VMIS stelt wederpartij in de gelegenheid stoffen en materialen te keuren door middel van voorafgaande bemonstering. De keuring dient te geschieden bij aankomst hiervan op het werk of, indien de voortgang van het werk dat verhindert, bij eerste gelegenheid daarna.
3. De wederpartij is bevoegd de stoffen en materialen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor haar rekening, behoudens in geval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van VMIS komen. De door wederpartij ter beschikking gestelde materialen, zoals verf, lijm en dergelijke, worden geacht te zijn goedgekeurd.
4. Zowel de wederpartij als VMIS kunnen in geval van afkeuring van stoffen of materialen vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beide gewaarmerkt verzegeld monster wordt bewaard.
Nederlands recht
Artikel 18.
1. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
Bevoegde rechter
Artikel 19.
1. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten tussen VMIS en een consument, dat wil zeggen de wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, waaronder begrepen de invordering van het verschuldigde worden voor de burgerlijke rechter van de vestigingsplaats van VMIS, indien deze dit wenst, beslecht, voor zover de burgerlijke rechter daartoe wettelijk bevoegd is.
Conversie
Artikel 20.
1. Mocht enig beding in deze algemene voorwaarden onverhoopt ongeldig blijken dan moeten partijen geacht worden een geldig beding te zijn overeengekomen dat het ongeldige beding naar inhoud en strekking zoveel mogelijk benadert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>